เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร บ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พันเอกอัครพนธ์ มูลประดับ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ พันเอกบุญเสริม บุญบำรุง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ร่วมกับนายปวิช รัตวาลย์ ปลัดอำเภอ รักษาการแทน นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า, หมอกควัน และทำแนวกันไฟ ระยะ 2 กิโลเมตร,กว้าง 12 เมตร โดยมี ส่วนราชการภาครัฐ/เอกชน , จิตอาสา และคณะครู,นักเรียน รร.ภูมิซรอลวิทยาร่วมมือจำนวนมาก การทำกิจกรรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ชายแดนด้วย มีการนำกลุ่มตัวแทนชาวบ้านผู้นำชุมชนอำเภอชายแดน เข้ามามีส่วนร่วมกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครของรัฐ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์เชิงรุก ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและชาวบ้านได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้แหล่งต้นน้ำลำธาร เพื่อให้เกิดความรักความหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และร่วมกันเป็นจิตอาสาที่จะได้ช่วยกันสอดส่องดูแล ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยอยู่รอบๆบริเวณผืนป่าและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาพิษภัยจากหมอกควันไฟป่า และหยุดพฤติกรรมการเผา โดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็เพื่อต้องการสร้างแนวกันไฟในบริเวณพื้นที่ป่าแห่งนี้ เพื่อจะได้เป็นแนวเขตป้องกันไฟป่า ซึ่งจะช่วยจำกัดพื้นที่การเผา กรณีเกิดการลักลอบเผาป่าและช่วยบรรเทาปัญหาลดมลพิษจากหมอกควัน

โดยป่าชุมชนบ้านภูมิซรอล ถือเป็นป่าชุมชนต้นแบบ ของจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้มีการดำเนินงานการดูแลรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเข้มแข็งและร่วมมือของคนในพื้นที่ ซึ่งป่าชุมชนบ้านแห่งนี้ไม่เคยที่เกิดไฟไหม้ป่า ทำให้ปัจจุบันป่าชุมชนบ้านภูมิซรอล ได้พลิกฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าหายากเข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมาก เช่น หมูป่า ไก่ป่า รวมถึงนกนานาชนิด และยังมีพืชสมุนไพรอีกกว่า 108 ชนิด โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนป่าชุมชนบ้านภูมิซรอล จะมีความอุดมสมบูรณ์มาก สามารถเป็นแหล่งอาหารของคนในหมู่บ้าน ซึ่งจะมีทั้ง ผักหวานป่า ผลไม้ป่า ไข่มดแดง และเห็ดโคน เป็นต้น

ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์/ศรีสะเกษ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance