ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักข่าวอิศรา ได้รายงานถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นางอนงค์ มิตรจันทร์ มารดาของนางพรลภัทร์ มิตรจันทร์ แม่ยายของ พ.อ.อนันต์ฐโรจน์ กระแส ผู้บังคับบัญชาของ จ.ส.อ.จักรพันธ์ ถมมา ทหารชั้นประทวนสังกัดค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ที่ก่อเหตุกราดยิงในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา โดยระบุว่า...

มีการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 แห่ง โดยปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท พรลภัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2563 ระบุว่า บริษัทแห่งนี้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2558 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 121/1 ซอยเดชอุดม 22 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แจ้งประกอบธุรกิจการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ สถานะปัจจุบันแจ้งเลิกกิจการเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561 เสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2562

ปรากฏชื่อ น.ส.พรลภัส มิตรจันทร์ (ชื่อคล้ายกับนางพรลภัสทร์ มิตรจันทร์ ภรรยา พ.อ.อนันต์ฐโรจน์ และนางอนงค์) เป็นกรรมการ ข้อมูลผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2561 มี น.ส.พรลภัส มิตรจันทร์ ถือหุ้น 3.5 แสนบาท นางสุภาภรณ์ มิตรจันทร์ ถือหุ้น 3.5 แสนบาท และนางอนงค์ มิตรจันทร์ ถือหุ้น 3 แสนบาท

แจ้งงบการเงินเมื่อปี 2558 มีรายได้รวม 4,850 บาท รายจ่ายรวม 5,160 บาท ขาดทุนสุทธิ 310 บาท ปี 2559 มีรายได้รวม 4,800 บาท รายจ่ายรวม 5,159 บาท ขาดทุนสุทธิ 359 บาท ปี 2560 (แจ้งล่าสุด) มีรายได้รวม 7,125 บาท รายจ่ายรวม 5,235 บาท กำไรสุทธิ 1,889 บาท ปี 2560 มีสินทรัพย์รวม 1,006,455 บาท (เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด) มีหนี้สินรวม 5,235 บาท (เป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด)

นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2563 ถึงที่มาที่ไปของบริษัทดังกล่าว สรุปได้ ดังนี้

บริษัทแห่งนี้ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2558 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ระบุที่ตั้ง 121/1 ซอยเดชอุดม 22 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา (ที่ตั้งเดียวกับที่อยู่ของ น.ส.พรลภัส) โดยมี น.ส.พรลภัส นางสุภาภรณ์ ชำระเงินสดเป็นค่าลงหุ้น คนละ 3.5 แสนบาท และนางอนงค์ ชำระเงินสดเป็นค่าลงหุ้น 3 แสนบาท โดยทุกคนระบุอาชีพว่า ‘รับจ้าง’

ในส่วนการจดทะเบียนตั้งบริษัท ปรากฏชื่อ น.ส.ปวิสา อ่อนตา (อายุ 25 ปีขณะนั้น) และ น.ส.ปณิดา แผงฤทธิ์ (อายุ 24 ปีขณะนั้น) เป็นพยาน และ น.ส.พรลภัส มอบอำนาจให้ น.ส.สายสุณีย์ ฤทธิ์จอหอ เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ และจัดตั้งบริษัทจำกัด

จากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า น.ส.ปวิสา อ่อนตา และ น.ส.ปณิดา แผงฤทธิ์ เคยปรากฏชื่ออยู่ในสารบบทะเบียนนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันจดทะเบียน เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2558 มี น.ส.พรลภัส ถือ 3,500 หุ้น (หุ้นละ 100 บาท) นางสุภาภรณ์ 3,500 หุ้น (หุ้นละ 100 บาท) และนางอนงค์ 3,000 หุ้น (หุ้นละ 100 บาท)

แจ้งประกอบธุรกิจตามแบบ ว. ประกอบกิจการซื้อขายที่ดิน จัดสรรที่ดิน พัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้างอาคาร อาคารที่พักอาศัย อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า คอนโดมีเนียม บ้านจัดสรร และสิ่งปลูกสร้างอื่น ประกอบกิจการค้า อสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์

หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2562 น.ส.พรลภัส ทำหนังสือถึงนายทะเบียน แจ้งเลิกและเริ่มการชำระบัญชีบริษัทตามผลการประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ราย เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 2561 โดยในรายละเอียดมีการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ และแบ่งคืนทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2562 น.ส.พรลภัส ทำหนังสือแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุถึงการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากรด้วยว่า ยืนยันว่าในขณะยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทแห่งนี้ ไม่ได้ถูกเรียกตรวจสอบบัญชีหรืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร หรือมีหนี้เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรค้างอยู่แต่อย่างใด

สำหรับสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครั้งสุดท้าย ลงวันที่ 30 เม.ย. 2561 ยังมีผู้ถือหุ้น 3 รายเช่นเดิม โดย น.ส.พรลภัส ถือ 3,500 หุ้น นางสุภาภรณ์ ถือ 3,500 หุ้น นางอนงค์ 3,000 หุ้น

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2562 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี รายงานว่า นางสุภาภรณ์ มิตรจันทร์ ผู้ถือหุ้นบริษัท พรลภัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เสียชีวิตแล้ว

ทั้งนี้รายงานของผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2558 (จัดตั้งบริษัท) จนถึงปลายปี 2561 (จดทะเบียนเลิกบริษัท) หรือประมาณ 4 ปีที่ผ่านมา ระบุว่า บริษัทแห่งนี้มิได้ประกอบกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีนี้ (ระหว่างปี 2558-2561) แต่อย่างใด

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance