วันที่ 7 ก.พ.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ และมาตรา ๕๒ ประกอบมาตรา ๕ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓"

ข้อ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ๔ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คำว่า "การเดินทาง" ให้หมายถึงการเดินทางไปราชการไม่ว่าจะเป็นการเดินทางภายในประเทศหรือต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงการเดินทางไปเยือน ประชุม ศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาและกิจกรรมอื่นเพื่อเกียรติแห่งประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือเพื่อการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แล้วแต่กรณี

ข้อ๕ หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้นำระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ส่วนอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เบิกได้ตามบัญชีท้ายระเบียบนี้

ข้อ๖ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดให้มีบัตรโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจำทางและเครื่องบินหรือพาหนะอื่นใดเพื่อการเดินทาง ให้แก่ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อใช้ในการเดินทาง

ข้อ๗การเดินทางโดยเครื่องบินในประเทศให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเดินทางโดยชั้นธุรกิจการเดินทางโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ หรือจากต่างประเทศกลับประเทศไทยหรือการเดินทางในต่างประเทศ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเดินทางโดยชั้นสูงสุด

ข้อ๘ การเดินทางในประเทศของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน แล้วแต่กรณีและแจ้งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อทราบการเดินทางไปต่างประเทศของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดินต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อ๙ การเดินทางในประเทศของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อทราบการเดินทางไปต่างประเทศของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก่อน

ข้อ ๑๐กรณีการเดินทางไปต่างประเทศซึ่งได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไปแล้วถ้าไม่ได้เดินทางภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับ ให้นำเงินที่ได้รับส่งคืนทันที

ข้อ ๑๑ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ระเบียบนี้กรณีมีเหตุจำเป็น ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจยกเว้นหรือผ่อนผันวิธีปฏิบัติการตามความในระเบียบนี้

ข้อ ๑๒ การเดินทางของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่ต่อเนื่องกันระหว่างการใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ กับระเบียบนี้ สำหรับสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เกิดขึ้นหรือที่ก่อหนี้ผูกพันไปแล้วโดยสุจริตก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเอก ชนะทัพ อินทามระ

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

คลิกอ่านรายละเอียดฉบับเต็ม

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน