เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 28 ม.ค.63 ที่หอประชุมโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ตำบลกุดชุมอำกอกุดชุม จังหวัดยโสธร ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และสร้างแกนนำกลุ่มสตรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรโดยมีกลุ่มสตรีอำเภอกุดชุมเข้าร่วมจำนวน 200 คน

ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเปิดเผยว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกลไกลหลักในการขับเคลื่อนให้การพัฒนาสู่ความยั่งยืน ภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนยึดหลักการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยนโยบายด้านการพัฒนาสังคมได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาบทบาทคุณภาพชีวิตของประชาชน จัดกิจกรรมที่เหมาะสมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ยังได้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเห็นคุณค่ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบทบาทของสตรีในปัจจุบันจึงได้มีการจัดโครงกรอบรมสริมสร้งความรู้และสร้างแกนนำกลุ่มสตรีขึ้นเพื่อเสริมสร้างสักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม เสริมสร้างความรู้ ทักษ และเพิ่มขีดคามสามารถต่อการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้สตรีมีความเข้มแข็งเป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน