กรมการข้าว เร่งพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 กว่า 400 แห่ง ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

ศูนย์ข้าวชุมชน ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีให้ได้และเพียงพอต่อความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ในแต่ละปี โดยในปี 2563 นี้ กรมการข้าวได้มีการสนับสนุนศูนย์ข้าวชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี จากกรมการข้าว ศูนย์ละ 3 ตัน ระบบการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน รวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ

นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ภายใต้รูปแบบศูนย์ข้าวชุมชนและโครงการนาแปลงใหญ่ จากการดำเนินงานที่ผ่านมากรมการข้าวได้สนับสนุนงบประมาณให้กับเกษตรกร เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ สำหรับในปี 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านประภัตร โพธสุธน ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการที่จะมาดำเนินงานให้มีความต่อเนื่อง ในปี 2563 มีการสนับสนุนศูนย์ข้าวชุมชนทั้งหมด 400 แห่ง โดยมีการคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนที่มีความพร้อม มีความตั้งใจจริง มุ่งมั่นที่จะมาร่วมงานกับโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชน 400 แห่ง ให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ไม่น้อยกว่า 100 ตันต่อศูนย์

กรมการข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นส่งเสริมการสร้างเครือข่ายให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่สำคัญ คือเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจากกรมการข้าว สำหรับเป็นหัวเชื้อ พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี รวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 400 แห่ง แห่งละ 3 ตัน เพื่อให้เกษตรกรนำไปปลูกเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์ ในแต่ละแห่งมีการกำหนดเป้าหมายผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ เพื่อคืนสู่ชุมชน นอกจากนี้ยังสนับสนุนเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 200 ชุด ให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนเพิ่มขึ้นในปีต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้พัฒนาศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน โดยมีเป้าหมายให้ศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ไม่น้อยกว่า 100 ตันต่อศูนย์

“จะเห็นได้ว่ากรมการข้าว รวมกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดขึ้น เมื่อเกษตรกรนาแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ได้แล้ว ก็จะต้องมีการจำหน่าย มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกันระหว่างภาคีเครือข่าย โดยกรมการข้าวผู้ประกอบการและภาคเอกชน หรือระหว่างศูนย์ข้าวชุมชนด้วยกันเอง เพื่อที่จะทราบว่าแต่ละพื้นที่มีเมล็ดพันธุ์อะไรบ้าง ซึ่งกรมการข้าวมีการร่วมมือกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนทั้งใน ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพราะฉะนั้นทุกๆหน่วยงานทุกระดับจะต้องมีการวางแผนร่วมกันกับกรมการข้าว สุดท้ายจึงอยากเรียนฝากถึงพี่น้องเกษตรกรว่าในปี 2563 กรมการข้าวได้มีการตั้งเป้าหมายที่จะไปส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้คุณภาพแล้ว กรมการข้าวยังสนับสนุนอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพ จึงอยากขอความร่วมมือเกษตรกรนาแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชน ให้มีความตั้งใจร่วมมือกันผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้คุณภาพดี เพื่อเกษตรกรจะได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีได้ใช้อย่างทั่วถึง และผลิตข้าวที่ได้มีคุณภาพมาตรฐานต่อไปในอนาคตอีกด้วย”นางจุรี กล่าว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน