ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร หรือ สสนก. นำคณะไปศึกษาดูงานตัวอย่างความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยการใช้ข้อมูลด้านน้ำ ที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำ จ.แพร่ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ต่าง ๆ ได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาจัดทำข้อมูล แผนที่น้ำ ผังน้ำ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ฯ ให้สามารถนำไปถ่ายทอด ขยายแนวคิด แนวปฏิบัติ ขยายผลให้ท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ นำไปปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาด้านน้ำและเพิ่มความมั่นคงทางด้านน้ำต่อไป

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ ในฐานะนายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ ทั้งในภาวะปกติและ ภาวะวิกฤตภัยพิบัติแล้ง ใช้วางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดสรรงบประมาณพัฒนาแหล่งน้ำ รวมถึงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

“โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) มีหน้าที่จัดทำและเชื่อมโยงระบบข้อมูลสถานการณ์น้ำ ผ่านคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ (NHC) รวมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ การบริหารจัดการน้ำแก่ อบจ.เพื่อใช้บริหารจัดการข้อมูล และนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ตัดสินใจ และ สั่งการบริหารจัดการน้ำ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ซึ่งศูนย์บริหารจัดการน้ำ จ.แพร่ เป็นแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นและมีระบบบริหารจัดการร่วมกับท้องถิ่น”

นายก อบจ.แพร่ เล่าต่อว่า ภายหลังจากศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการน้ำ จจ.แพร่ แล้ว สสนก. และ คณะ ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ ที่ อ.เด่นชัย โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมป์ กองทัพบก อบจ.แพร่ และ ภาคประชาชน มีนายยงยุทธ บุญแวว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แม่จั๊วะ ในฐานะประธานกรรมการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ เล่าถึงความเป็นมา

การดำเนินงานบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ ซึ่งเป็นตัวอย่างความสำเร็จของระบบบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ที่สามารถฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ดักตะกอนก่อนไหลลงอ่างเก็บน้ำ และจัดการระบบกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรได้อย่างทั่วถึง

กิตติพงษ์ ทุนเพิ่ม / ทีมข่าวภูมิภาค

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน