มติส.ว.ท่วมท้น ผ่านร่างพ.ร.บ.งบปี 63 ขณะที่ “เสี่ยหนู” ขอบคุณส.ว.ผ่านงบรายจ่าย รับปากจะใช้เงินให้โปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 21 ม.ค. 63 ในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 63 ของสมาชิกวุฒิสภา มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง กระทั่งเวลา 16.20 น. หลังจากที่ส.ว.อภิปรายครบถ้วนทุกคนแล้ว ที่ประชุมลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 ด้วยคะแนน 225 ต่อ 0 งดออกเสียง 8

จากนั้นนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก รัฐมนตรี กล่าวขอบคุณส.ว.ว่า ได้รับบัญชาจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้มาขอบคุณส.ว .ในนามของรัฐบาลขอบคุณส.ว.ที่เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้ขับเคลื่อนแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เสริมสร้างศักยภาพทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนและกระจายผลประโยชน์สู่ประชาชนโดยตรงอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

นายอนุทิน กล่าวว่า สำหรับข้อคิดเห็นข้อแนะนำ ข้อเสนอรวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกเสนอแนะไว้นั้น รัฐบาลขอรับไว้และนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้เงินงบประมาณให้มากที่สุด นอกจากนี้ขอขอบคุณกรรมาธิการวิสามัญที่ให้ความสำคัญและเสียสละเวลาให้ความร่วมมือพิจารณาศึกษาร่างพ.ร.บ. งบประมาณอย่างเต็มที่จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

รวมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการรัฐบาลจะนำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานและการจัดสรรทรัพยากรมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มั่นใจว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่ดี โดยรัฐบาลจะกำกับดูแล เพื่อให้การใช้งบประมาณมีความโปร่งใส บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายที่ให้ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่นคั่ง และยั่งยืนตามความมุ่งหวังของรัฐบาลและบรรดาสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านต่อไป