"มนัญญา" ชื่นชม สหกรณ์การเกษตร กรป.กลางมะปรางมันปัตตานี ต้นแบบสหกรณ์บริหารการจัดการดีเด่น พร้อมฝากโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน ยอดผู้สมัครพุ่งกว่า 5,000 ราย

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร กรป.กลางมะปรางมันปัตตานี จำกัด โดยมีผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดปัตตานีว่า สหกรณ์การเกษตรฯ แห่งนี้ เป็นกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่ยางพารา (Mega Farm Enterprise) โดยดำเนินธุรกิจรวบรวมน้ำยางสดและยางก้อนถ้วย สามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกได้มากขึ้น โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มีปริมาณการรวบรวมน้ำยาง จำนวน 22.173 ตัน คิดเป็นมูลค่า 275,358 บาท โดยจากภาพรวมมีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 96,241,885 บาท แสดงถึงความเข้มแข็งของสหกรณ์ และการบริหารจัดการบัญชีที่ดี สร้างสวัสดิการให้กับสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งเป็นตัวอย่างของสหกรณ์ที่ควรเป็นต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและบริหารจัดการให้กับสหกรณ์อื่นๆ ในประเทศต่อไป

"ได้มอบนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนสหกรณ์ต่างๆ หากต้องการหรือยังขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรกล สามารถแจ้งความต้องการเพิ่มเติมมาได้ และโอกาสนี้ขอฝากโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เพื่อให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร หรือประชาชนทั่วไป ที่มีที่ทำกินหรือมีความพร้อม และความต้องการที่จะกลับบ้านมาสานต่ออาชีพการเกษตรในภูมิลำเนาเดิม เพื่อให้มีเวลาได้อยู่กับครอบครัวและสามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนในสังกัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว โดยขณะนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ แล้วไม่น้อยกว่า 5,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง"รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าว

ภายหลังการพบปะกับสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร คณะได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ อาทิ การสาธิตการกรีดยาง ของการยางแห่งประเทศไทย สาขาโคกโพธิ์ กิจกรรมแนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือนและต้นทุนอาชีพ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กิจกรรมผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต ของสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ เป็นต้น

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน