วันที่ 18 ม.ค.63 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลโพนสว่าง ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายฉลอง ราชนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง กล่าวรายงาน มี นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ รองนายก อบจ.หนองคาย ,ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง ,หัวหน้าส่วนราชการ, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง, ผู้นำชุมชน, เยาวชนและประชาชนร่วมในพิธีจำนวนมาก

นายฉลอง ราชนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลโพนสว่าง ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวและให้ความสนใจในการกีฬาเพิ่มมากขึ้น ได้มีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาในชุมชนอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างเยาวชนและประชาชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม เป็นผู้มีความรับผิดชอบรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด โดยได้จัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลชาย 11 คน ฟุตบอลหญิง 11 คน ,วิ่งตัวหนอน,ชักเย่อ และแอโรบิค มีประชาชนในตำบลโพนสว่างเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายจำนวน 80,000 บาท และงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง จำนวน 200,000บาท

ด้าน นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้กล่าวให้โอวาทผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า การทำงานใดๆนั้นหากขาดซึ่งความร่วมมือกันแล้ว งานย่อมไม่ประสบผลสำเร็จไปได้ แต่การจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดของตำบลโพนสว่าง ได้ดำเนินการมาจนถึงวันนี้ ย่อมแสดงให้เห็นการรวมพลังและการร่วมมือกันทำงาน ทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง ข้าราชการ ลูกจ้าง รวมไปถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน และประชาชนในชุมชน และนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่างซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ได้มองเห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชน โดยการอนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด

“ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาร่างกายและจิตใจของประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์มีสุขภาพจิตที่ดี รวมทั้งเป็นการแสดงศักยภาพและการรวมพลังที่ยิ่งใหญ่ของชาวตำบลโพนสว่าง ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรม มีความตั้งใจ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและที่สำคัญมีน้ำใจเป็นนักกีฬา นับว่าเป็นแบบอย่างของชุมชนที่มีความเข้มแข็งเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นได้เป็นอย่างดี” นายก อบจ.หนองคาย กล่าว.

กองทุนประกันวินาศภัย