กรมการข้าว และสถานบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ประชุมหารือร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จัดตั้งหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จนถึงระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. นายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการขยายทางเลือกการศึกษา ให้ผู้ที่สนใจด้านการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการข้าวได้ศึกษาทั้งเชิงวิชาการและประสบการณ์ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอดจนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านเทคนิค ด้านกระบวนการ และด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นการยกระดับการเกษตรกรรมและอาชีพชาวนา อันเป็นอาชีพที่สำคัญและทรงคุณค่าของประเทศไทย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร ตั้งแต่ระดับปวช. จนถึงระดับปริญญาตรี ในการพัฒนาเกี่ยวกับการข้าว เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาและบุคลากรสังกัดกรมการข้าวได้ฝึกประสบการณ์ และเพิ่มพูนความรู้ ตลอดจน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการข้าวของประเทศ

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน