นายนเรศ ธำรงทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตให้ผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ อำเภอแม่วางและอำเภอดอยหล่อจำนวน 600 ราย โดยมีนายธีร์รรัฐ ไชยเทพ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

สืบเนื่องจาก ได้เกิดพายุลูกเห็บ เมื่อวันที่ 29-31 ธันวาคม พ.ศ.2562 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่วาง อำเภอจอมทอง อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่ริม อำเภอดอยเต่า อำเภอเชียงดาว อำเภอสันป่าตอง ทำให้พื้นที่การเกษตรด้านพืช คาดว่าจะเสียหาย รวม 14,089.25 ไร่ เกษตรกรประสบภัย จำนวน 3,694 ราย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ และจะแจ้งคณะทำงาน สำรวจความเสียหายตามความเป็นจริงอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประเมินค่าชดเชยให้เกษตรกรต่อไป

ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน ได้มีแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร ดังนี้
1.ปรับแผนส่งเสริมการไถกลบ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่การเกษตรภาคเหนือ (กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมัก พด.) สนับสนุนในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย
2.ให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกร ที่มีบัตรดินดีด้านทรัพยากรดิน เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตเป็นลำดับแรก
3.สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพ พด.2 ,พืชปุ๋ยสด,พื้นที่นาข้าว และพืชไร
4.ประสานงานกลุ่มเครือข่ายหมอดินอาสาร่วมดำเนินการ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance