กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าใช้ยางภาครัฐต่ออีก 3 ปี หวังให้ทุกภาคส่วนร่วมมือ เชื่อมั่นราคายางจะขยับขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เสนอให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ระยะเวลาโครงการ ตุลาคม 2562-กันยายน 2565 เป้าหมายส่งเสริมการใช้น้ำยางสด 1,000,000 ตัน พร้อมทั้งปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน โดยกำหนดให้ใช้วัตถุดิบจากยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หรือที่ กยท. จัดหา/ซื้อจากเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หรือยางพาราของรัฐที่ กยท.เก็บรักษาไว้ ซึ่งการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานรัฐปี 2562 จาก 11 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร มีการใช้น้ำยางสดปี 2562 จำนวน 129,306.338 ตัน จากเป้าหมาย 167,261.608 ตัน คิดเป็นร้อยละ 77.31 ของจำนวนเป้าหมาย โดยนำไปใช้เพื่อการสร้างถนน ที่นอน หมอน ถุงมือ รองเท้า อุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร เป็นต้น

นอกจากนี้ แผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563 ซึ่งเป็นผลสำรวจจากเมื่อเดือน ธันวาคม 2562 มี 7 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายการใช้น้ำยางสด 90,37810 ตัน คาดว่าจะใช้งบประมาณ 41,496.920 ล้านบาท โดยนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ พื้นสนาม ปืนจำลอง รองเท้าทรงสูง หล่อยาง ยางนอก ถนน อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย รองเท้าบู๊ต ถุงมือ หมอน ที่นอน ถุงยางอนามัย สายยาง หุ่นจำลองช่วยชีวิตพื้นฐาน

ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญในโครงการดังกล่าว และอยากเห็นการพัฒนาการแปรรูปอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น โดยการสนับสนุนให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ร่วมกันพัฒนาผลผลิตยาง และผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่า ลดผลกระทบกรณีราคายางพาราตกต่ำ และเพื่อสร้างเสถียรภาพราคายางในระยะยาว

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน