เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 16 อำเภอ ให้ความสนใจนำกระบือ โคเนื้อลูกผสมเข้าร่วมการประกวดในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแล ปี 2563 กันอย่างคับคั่ง โดยกระบือเพศผู้(ฟันแท้ 1 คู่)ชนะเลิศได้แก่กระบือของ พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์ อ.เมืองชัยภูมิ

วันนี้ (14 ม.ค.63)ที่สนามหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ในเทศกาลการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ปี 2563
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายวิชัย ตั้งคำเจริญ ปลัดจังหวัด ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดกระบือเพศผู้เพศเมีย และโคเนื้อลูกผสมไทยบาห์มัน อายุ 1 – 2 ปี ทั้งเพศผู้และเพศเมีย ที่จัดเป็นประจำทุกปีในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2563

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงให้มากยิ่งขึ้น ทั้งการเลี้ยงเพื่อขยายพันธ์ ใช้งานด้านการเกษตร และเลี้ยงเพื่อการค้าเชิงพานิช ซึ่งเป็นกระบือ โคพันธ์เนื้อที่โตเร็ว แข็งแรงและได้เนื้อมาก เป็นที่ต้องการของตลาด มีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ โคในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ นำคอกของตัวเองเข้าร่วมประกวดครับครั่ง เพื่อชิงชนะเลิศในระดับจังหวัด ประจำปี 2563 โดยจัดประกวดพันธุ์โคเนื้อลูกผสมไทย-บราห์มัน และกระบือพื้นเมือง

โดยมีนางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งผลการประกวดกระบือพื้นเมือง แบ่งเป็น 4 รุ่น คือรุ่นที่ 1 กระบือเพศผู้ (ฟันแท้ 1 คู่) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กระบือของ พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์ (ผกก.อ้วนคนดัง) ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ รุ่นที่ 2 กระบือเพศเมีย (ฟันแท้ 1 คู่) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่กระบือ จ.ส.อ.มานพ พจนานุกุล อ.คอนสวรรค์ รุ่นที่ 3 กระบือเพศผู้ (ฟันแท้ 2 คู่) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่กระบือของนายเพชรรัตน์ ป้าคุ้ม อ.แก้งคร้อ รุ่นที่ 4 กระบือเพศเมีย (ฟันแท้ 2 คู่) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่กระบือของนายสยาม เร่งเจริญรัตน์ อ.บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

ผลการประกวดพันธุ์โคเนื้อลูกผสมไทย-บราห์มัน แบ่งเป็น 4 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 โคเพศผู้ (ฟันแท้ 1 คู่).ได้แก่โคของนายสุพรรณ์ อยู่คง จาก อ.เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ รุ่นที่ 2 โคเพศเมีย (ฟันแท้ 1 คู่) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โคของนายสำรอง แสนโคตร อ.คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ รุ่นที่ 3 โคเพศผู้ (ฟันแท้ 2 คู่) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โคของนายชะนะ พินนอก อ.แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ รุ่นที่ 4 โคเพศเมีย (ฟันแท้ 2 คู่) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โคของนายณัฐพล อ.หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

โดยทั้งกระบือพื้นเมือง และโคพันธุ์โคเนื้อลูกผสมไทย-บราห์มัน ของผู้ที่ชนะเลิศทุกรุ่น ได้รับเงินรางวัล 3 พันบาท พร้อมเกียรติบัตรและเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance