เมื่อวันที่ 14 ม.ค.63 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมตำบลค้อวังอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ดร.สถิรพร นาคสุขนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเป็นประธาน เปิดโครงการอบรมการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำปึงบประมาณ 2563 ขึ้นเพื่อนําสมาชิก อสม.ในพื้นที่อำเภอค้อวังจำนวน 180 คน เข้ารับการอบรมเพื่อให้ความรู้โรคติดต่ออุบัติใหม่จากคนสู่คนจากสัตว์สู่คน

ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเปิดเผยว่าสำหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่เป็นโรคที่เกิดจากสาเหตุการติดเชื้อชนิดใหม่ที่ติดต่อกันได้รวมไปถึงโรคที่เกิดขึ้นใหมในที่ใดที่หนึ่ง หรือโรคที่จะแพรระบาดเข้าไปสู่อีกที่หนึ่ง เช่นโรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดนก จากสถานการณ์ของการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างคนสู่คน สัตว์สู่คน และสภาพสิ่งแวดล้อมการพัฒนาให้มีระบบการเฝ้าระวังการป้องกันควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยหยุดยั้งหรือจำกัดการแพระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างจึงได้จัดอบรมการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ประจำปึงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้หมายมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ในการป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในพื้นที่

โดยนำกลุ่มเป้หมายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนีคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ในเขตพื้นที่อำด้อวัง จำนวน180 คน โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัตโสธรมาให้ความรู้ในครั้งนี้

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน