นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ได้ประกาศให้ทุนการศึกษาส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิก ประจำปี 2563 โดยปีนี้จะมีกำหนดมอบทุนในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 รวมทั้งยังคงยกเลิกการกำหนดเพดานเงินเดือนกับสมาชิกฯผู้ขอทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เนื่องจากสื่อหลายแขนงประสบปัญหาเศรษฐกิจ สมาชิกบางส่วนต้องถูกเลิกจ้าง มาตรการดังกล่าวคงสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกฯในยามนี้ได้ระดับหนึ่ง

ทั้งนี้ทุนการศึกษาจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1.ทุนส่งเสริมการศึกษาฯ คือทุนที่ให้สำหรับสมาชิกที่มีบุตร-ธิดาสมาชิกซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวช.)โดยให้ปีละหนึ่งครั้ง โดยใช้ดอกเบี้ยจากบัญชีกองทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

2.ทุนการศึกษาต่อเนื่อง คือทุนที่สมาคมฯได้รับความสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจีให้สำหรับสมาชิกที่มีบุตร-ธิดา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ระดับปริญญาตรี ผู้รับทุนต้องมีความประพฤติดี มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน สมาชิกที่ได้รับทุนต่อเนื่อง จะได้รับทุนจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมฯ สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ถนนสามเสน โทร 02-668-9422 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.tja.or.th ซึ่งสมาชิกที่ตัดสินใจยื่นความประสงค์ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาแล้วจะไม่สามารถขอรับทุนต่อเนื่องที่สนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจีได้อีก โดยสมาคมฯจะประกาศแจ้งรายละเอียดทุนต่อเนื่องในโอกาสต่อไป

โดยสมาคมฯจะประกาศผลการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสมาชิกต้องนำบุตร-ธิดา แต่งชุดนักเรียนมารับทุนในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน

http://tja.or.th/professional-media-organizations-and-movements/5284--2563