เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 ม.ค.63 ที่ห้องประชุมสีทององค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ)ยโสธร ได้จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตลอดจนข้าราชการ โดยมี ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ)ยโสธร เป็นประธาน

ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ)ยโสธร กล่าวว่า การทำพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระราชินี ในครั้งนี้ เนื่องในโอกาส มหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รัฐบาลโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้เชิญชวนให้ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ประชุมได้มีมติรับโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติจำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการหนึ่งในนั้นคือโครงการจะพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปจัดพิมพ์เป็นแผนภาพขนาด 8.5 คูณ 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323.000 แผ่น สำหรับมอบให้แก่ประชาชน ทุกครัวเรือนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนหน่วยงานและองค์กรต่างๆได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และในวันนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จึงได้ทำพิธี พระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ พระนางเจ้าฯ บรมราชินี ให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ยโสธร ข้าราชการ อย่างสมพระเกียรติ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน