“เฉลิมชัย” สั่งลุย5มาตรการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน10% แก้เกมพิษค่าเงินบาทกระทบภาคเกษตร

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปี 2563 สถานการณ์ค่าเงินบาทน่าเป็นห่วงมากที่สุดและยังมีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่องจากปี 2562 ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่มีมาร์จิ้นต่ำ การแก้ปัญหาค่าเงินบาทไม่ง่ายและไม่เร็วจึงต้องใช้กลยุทธ์อื่นคู่ขนานกันไปเพื่อรักษามูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารปีละกว่า1ล้านล้านบาท

ในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและอาหาร 10% เพื่อแก้เกมพิษค่าเงินบาทชดเชยค่าเงินที่แข็งค่าโดยมี 5 มาตรการหลัก ได้แก่ 1.มาตรการพัฒนาโลจิสติกส์เกษตร 2.มาตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่ม 3.มาตรการส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ 4.มาตรการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร และ5.มาตรการค้าออนไลน์เพิ่มช่องทางตลาด

ทั้ง 5 มาตรการมุ่งบริหารลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มช่องทางตลาดใหม่โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร4.0และคณะกรรมการพัฒนาโลจิสติกส์เกษตรเป็นกลไกสำคัญทำหน้าที่ขับเคลื่อนผ่านความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคเกษตรกรโดยมีศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agriculture Big Data Center : NABC) เป็นฐานข้อมูลกลางของข่าวสารและองค์ความรู้ซึ่งเกษตรกรและภาคเอกขนสามารถใช้ประโยชน์ผ่านแอปพลิเคชั่น”เกษตรดิจิทัล”บนแพลตฟอร์มมือถือและคอมพิวเตอร์รวมทั้งการบริการออนไลน์ของ 22 หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯซึ่งเริ่มบริการครบทุกหน่วยงานต้อนรับปีใหม่ตั้งแต่1มกราคมนอกจากนี้จะจัดตั้ง "ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(Agritech and Innovation Center: AIC)” ตั้งแต่เดือนมกราคมให้ครบ 77 จังหวัดในปี 2563 ถือเป็นการปฏิรูปภาคเกษตรในระดับเชิงโครงสร้างและระบบเพื่อรองรับปัญหาค่าเงินบาทและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก