ขุนพลเคลมวิริยะประกันภัย คว้าคะแนนสูงสุด 3 อันดับ โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและมอบโล่รางวัลเกียรติยศแก่ผู้ผ่านการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2” โดยมี นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่รางวัลพร้อมวุฒิบัตร จากการทำคะแนนสอบมากกว่า 80 คะแนน ได้แก่ คะแนนสูงสุดอันดับ 1 นายยุรนันท์ ดุษณีย์ ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน พระนครศรีอยุธยา, อันดับ 2 นายนพดล ลิ่มวงษ์ ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน สุราษฎร์ธานี และอันดับ 3 ว่าที่ร้อยตรีเจริญชัย ขวัญมี ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ระยอง นอกจากนี้ยังมีผู้ผ่านเกณฑ์การอบรม ทำคะแนนสอบมากกว่า 60 คะแนน ได้แก่ นายอนุชัย ฉิมชูทอง ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน กระบี่ และนายเขมชาติ บุญชุ่ม ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน พระราม 2 โดยพิธีมอบจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สำหรับโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการสินไหมทดแทนด้านการประกันภัยรถยนต์ให้กับเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทนรถยนต์ รวมถึงเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทนรถยนต์ให้มีมาตรฐานวิชาชีพเทียบเท่าสากล ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจประกันวินาศภัย โดยการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 75 คน จากบริษัทสมาชิก 34 บริษัท และจากบริษัทสำรวจภัย 1 บริษัท

กองทุนประกันวินาศภัย