วันนี้(22ธ.ค.62) ณ ตลาดน้ำบ้านดอน ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว “ตลาดน้ำบ้านดอน ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยเปิดตัวกิจกรรม (Kick off) พร้อมกันทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ณ ตลาดน้ำบ้านดอน ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงแรกคือวันที่ 22 ธันวาคม 2562 และหลังจากนั้นจะขยายผลไปสู่ตลาดอื่นๆ ในทุกพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งในเขต อำเภอเมือง และครอบคลุม ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมเน้นความหลากหลายเข้าถึงทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป อันจะนำไปสู่การสร้างเวที แห่งความสุขให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้สร้างรายได้สร้างอาชีพ และแสดงถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรมของพื้นที่ รวมถึงการให้ความ สำคัญกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Eco Event)ต่อไป