ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปราการ มสิกพรรค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ให้แก่นักเรียนตามโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่จังหวัดอุตรดิตถ์ รุ่นที่ 3 ให้กับโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายโยคิน อาจสาริกรณ์ หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอำเภอตรอน ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอำเภอตรอน , วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ เข้าร่วม มีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน ผ่านการอบรมและทดสอบ ได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ จำนวน 42 คน
ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน สร้างความตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และพัฒนาศักยภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 และ ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ได้ตามกฎหมาย

นายปราการ มสิกพรรค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงกำหนดให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด จัดทำโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการใช้รกจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง และปลอดภัย ทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ เป็นการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

"กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) หรือ กองทุนเลขทะเบียนสวย กรมการขนส่งทางบก ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมให้กับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้คัดเลือกสถานศึกษาที่เหมาะสมต่อการจัดอบรม สาธิตการขับขี่ปลอดภัย และ การขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ เพื่อช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน สร้างความตระหนัก และ ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขับรถอย่างถูกต้อง และ ปลอดภัย วิธีป้องกันอุบัติเหตุ มารยาทในการขับรถ ความรู้เกี่ยวกับการดูแล และ บำรุงรักษารถเบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัย ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด" นายปราการ กล่าว.