เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ที่วิมานพญาแถน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่องค์การบริหารจังหวัดยโสธรได้ตัเขึ้น โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสิทธิชัย. จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระทัศน์. เตียวเจริญโสภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฎิบัติหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ภาคเอกชน ร่วมเปิดงาน

ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร กล่าวว่า องค์การบริหารจังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาขององค์การบริหารจังหวัดยโสธรและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว งานประเพณีและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดยโสธร ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดยโสธร โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2562-10 มกราคม 2563นี้

ด้านนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่าจังหวัดยโสธร มีงานประเพณีทีสำคัญของจังหวัด เช่น งานประเพณีบุญบั้งไฟ งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก,งานประเพณีแห่ไฟตูมกา,งานประเพณีแห่ด่าวพร้อม อีกทั้งงานตามวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแสดงพื้นบ้าน ที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปมาเที่ยวชมงานได้ตลอดปี ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว การสร้างงาน สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นอีกด้วย