วันนี้( 9 ธ.ค. 62 ) เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร โรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประธานพิธีเปิดโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)จังหวัดปทุมธานี ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมด้วย นายกริชศักดิ์ ดิลกพรหิรัณย์ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปทุมธานี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาเครือข่าย และภาคประชาชน รวมพลังกันปกป้องชาติบ้านเมืองให้รอดพ้นจากภัยร้ายของการทุจริต

การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ได้จัดขึ้นในส่วนกลางและทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประทศ ในส่วนของจังหวัดปทุมธานีนั้น จังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกับสำนักงาน ป.ปช.ประจำจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ มุ่งหวังกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักในปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน และทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในจังหวัดปทุมธานีและเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ ตลอดจนทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ยั่งยืน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน