“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชาน เรื่อง “การทำหน้าที่ของนักการเมือง ณ วันนี้ ในสายตาประชาชน” เพื่อสะท้อนความคิดเห็น ต่อนักการเมือง หลังจากมีการตั้งรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สมัย 2 มาเป็นเวลา 4 เดือน ทั้งบทบาทในสภา และนอกสภา จากทั่วประเทศ จำนวน 1263 คน ระหว่างวันที่ 3-7 ธ.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 58.90 จะชื่นชม นักการเมืองที่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ร้อยละ 44.34 ชื่นชมนักการเมืองที่ใช้ความรู้ความสามรรถแก้ปัญหา มีผลงาน และ ร้อยละ 33.74 ชื่นชมนักการเมือง ที่ทุ่มเท เสียสละ เป็นกลาง ตรงไปตรงมา ส่วนการทำหน้าที่ของนักการเมืองทีประชาชน อยากให้ปรับปรุง ร้อยละ 40.04 ขายเสียง ทำเพื่อผลประโยชน์ และเงินทอง , ร้อยละ 38.63 ไม่ทำงาน ดีแต่พูด, ร้อยละ 32.48 ทะเลาะเบาแว้ง สร้างกระแสให้ตัวเอง

ทั้งนี้ สิ่งที่ประชาชน อยากฝากบอกนักการเมือง คือ ร้อยละ 42.92 อยากให้เป็นนักการเมืองที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี, ร้อยละ 39.32 ทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ ,ร้อยละ 37.28 มีจิตสำนึก มีคุณธรรมจริยธรรม, ร้อยละ 18.30 ปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย และ ร้อยละ 18.81 เลิกเล่นเกมการเมือง ช่วยกันพัฒนาการเมืองไทย

กองทุนประกันวินาศภัย