วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย – บึงกาฬ) ได้นำบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีเคารพธงชาติ และพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

นางปทิตตา พวงปัญญา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.21 ในนามคณะกรรมการจัดกิจกรรมทำความดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กล่าวว่า สพม. 21 ได้จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสำนักงาน และถนนมิตรภาพจังหวัดอุดรธานี – หนองคาย (ขาเข้า) เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์นโยบายของจังหวัด และพัฒนาจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 โดยการพัฒนาคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นเมืองน่าอยู่

ดังนั้น จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดยการทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงาน ตัดแต่งต้นไม้ เก็บ กวาดขยะบริเวณโดยรอบสำนักงาน และเก็บขยะบริเวณถนนมิตรภาพฯ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เป็นเมืองน่าอยู่ น่ามอง น่าอาศัย สร้างความสามัคคีในองค์กร และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 “พ่อแห่งแผ่นดิน” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

กองทุนประกันวินาศภัย