วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2562


นายเฉลียว สรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย โดยการใช้เวลาว่างร่วมเล่นกีฬาเพื่อช่วยลดปัญหาในเรื่องยาเสพติดให้โทษในสถานศึกษา, ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น ความสามัคคี การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การเป็นผู้นำ และเป็นผู้ตามที่ดี, เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬา, เพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนเป็นนักกีฬาโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้น

โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 คณะสี ได้แก่ สีชมพู สีแดง สีม่วง และสีฟ้า โดยมีคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
ด้านนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ ทักษะการเล่นกีฬาทุกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีสุขภาพแข็งแรง ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ด้วยความรัก ความสามัคคี สำหรับการแข่งขันกีฬา ก็เป็นการสร้างความเข้มแข็ง เป็นการสร้างสมรรถนะทางร่างกายของนักเรียนให้เป็นนักกีฬา และเป็นการวางรากฐานความสามัคคีของคนในสังคมและประเทศชาติในอนาคต

กองทุนประกันวินาศภัย