ศิลปะหัตถกรรมจักสานจากไม้ไผ่ฉื้อสุ่ย หนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมณฑลกุ้ยโจว