วันที่ 3 ธ.ค.62 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของอำเภอท่าบ่อ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของจังหวัดหนองคาย ตามโครงการผู้ว่าฯพบปะผู้นำท้องที่ โดยมี นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอท่าบ่อ ให้การต้อนรับ

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่าในส่วนของราชการเอง ก็ต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องร่วมมือกันกับทุกๆ ภาคส่วนงานจึงจะเดินไปได้ ตามแนวทางของรัฐบาลที่วางไว้นั่นก็คือ “แนวทางประชารัฐ” เมื่อรัฐบาลกับประชาชนร่วมมือร่วมใจกันจึงจะเกิดเป็นสังคมที่เข้มแข็ง ปราศจากภัยทางสังคมต่างๆ อันจะนำมาซึ่งความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ยังได้กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องดูแลทุกข์สุขชาวบ้าน ทุกปัญหาของชาวต้องให้การช่วยเหลือ นโยบายรัฐบาลต้องเข้าถึงชุมชนจะผ่านโดยวิธีประชุมลูกบ้านหรือผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน และสิ่งสำคัญต้องรับฟังปัญหาของชาวบ้าน และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้กล่าวแสดงความห่วงใยบุตรหลานในชุมชนต้องไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด พร้อมชื่นชมที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นส่วนสำคัญในการทำให้หมู่บ้านปลอดยาเสพติด ยึดหลักอย่าคิดว่าธุระไม่ใช่ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเป็นหูเป็นตาด้วย และย้ำถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ต้องไม่มีการค้ามนุษย์หรือการใช้แรงงานเด็ก สานนโยบายกระทรวงมหาดไทย ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม

นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ กล่าวว่า อำเภอท่าบ่อ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดหนองคาย มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับอำเภอศรีเชียงใหม่ และนครหลวงเวียงจันทน์ (ประเทศลาว), ทิศตะวันออก ติดต่อกับนครหลวงเวียงจันทน์ (ประเทศลาว) และอำเภอเมืองหนองคาย, ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสระใคร และอำเภอบ้านผือ (จังหวัดอุดรธานี) และทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านผือ (จังหวัดอุดรธานี) และอำเภอโพธิ์ตาก จ.หนองคาย มีพื้นที่ 355.3 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตำบล 98 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 90,000 คนเศษ

อ.ท่าบ่อ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร และประมงที่สำคัญ โดยเฉพาะการปลูกข้าว, การทำใบยาสูบ การเพาะพันธุ์ปลา การเลี้ยงปลากระชัง รวมไปถึงการส่งเสริมการเลี้ยงวัวเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จึงเป็นเรื่องที่ดีในการยกระดับคุณภาพ เพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งตรงตามนโยบายของจังหวัดในการก้าวเข้าสู่การเกษตรแบบอินทรีย์ และทางจังหวัดเองก็จะส่งเสริมสนับสนุนตามศักยภาพของพื้นที่โดยยึดรายได้ และวีถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเป็นสำคัญสำหรับ

สำหรับการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ,การขับเคลื่อนด่านชุมชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ,การปลอมแปลงใบอนุญาตจัดให้มีเรี่ยไร,การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5), การปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,การตรวจสอบที่ดินระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ เป็นต้น.

กองทุนประกันวินาศภัย