"บมจ.ฟาร์มสุขใจ" ดึงกลุ่มทุนเตรียมช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมบันทึกข้อตกลง MOU พัฒนากิจการชุมชนและธุรกิจเพื่อสังคม กับ บจก.อนาคาเทียร์ ออโธริตี้ และ บจก.โกลด์นาบิส

วันนี้ (2 ธันวาคม 2562) ณ สำนักงานบริหาร บจก.อนาคาเทียร์ ออโธริตี้ เลขที่ 19/10-13 หมู่บ้านชวนชื่น โมดัส หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 41 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายดิชฐ์พิเชษ สุวรรณโพธิ์ ประธานโครงการ และ บมจ.ฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม และ นางสาวนงนุช บัวใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO ผู้มีอำนาจลงนามแทน ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารโครงการฟาร์มสุขใจ ในการให้การสนับสนุนการดำเนินกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ SOCIAL ENTERPRISE ของเครือข่ายฟาร์มสุขใจ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สำนักงานบริหารโครงการ ตั้งอยู่เลขที่ 225/132 ซอยประชาราษฎร์ 56 ถนนกรุงเทพ–นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท อนาคาเทียร์ ออโธริตี้ จำกัด โดย นายจตุรนต์ ธนะปุระ ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ซึ่งสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 19/10-13 หมู่บ้านชวนชื่น โมดัส เซนโทร หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 41 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 และ บจก.โกลด์นาบิส โดย นางสาวฐิรนันท์ ภูริพงษ์ธนเจริญ ( CEO & Founder) สำนักงานเลขที่ 47/404 อาคารนาริตะ ห้องเลขที่ N007014 ชั้น 7 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ทั้งสองฝ่ายมีเจตจำนงร่วมมือกันในการส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ร่วมมือกันตามโครงการฯ เกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพรไทย เช่น กัญชา กัญชง และอื่นๆ เพื่อประโยชน์แพทย์ไทย รวมถึงการผลิต การวิจัยพัฒนา และแปรรูปของกิจการชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการฟาร์มสุขใจ จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกัน

นายดิชฐ์พิเชษ สุวรรณโพธิ์ ประธานโครงการ และ บมจ.ฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม ได้กล่าวว่า ตอนนี้ได้ทำบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือระหว่าง“ ANF ”กับ“Goldnabis” โดยที่ “ ANF ” ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อสังคม การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรชุมชนท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ ซึ่งโครงการศูนย์เรียนรู้ของชุมชน ในครั้งนี้จะสอดคล้องกับแผนพัฒนาตามโครงการของรัฐบาล (ประชารัฐ) ตามแผนพัฒนาโครงการศูนย์เรียนรู้ของชุมชน ที่แบบมาด้วย อันเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือฉบับนี้ ส่วน “Goldnabis” เป็นผู้แทนกลุ่มดำเนินการด้านการตลาดกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร ด้วยความร่วมมือพัฒนากิจการชุมชน ธุรกิจเพื่อสังคม และการปลูกพืชสมุนไพร ภายใต้โครงการฟาร์มสุขใจ เพื่อพัฒนากระบวนการปลูกพืชสมุนไพร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกิจการชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค ตลอดห่วงโซ่การผลิต ในขณะเดียวกันผู้ผลิตแต่ละห่วงโซ่ จะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม ที่มีความต้องการขยายกิจการเพื่อสังคมร่วมจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ และศูนย์เรียนรู้ฟาร์มสุขใจ เพื่อเป็นรูปแบบในการต่อยอดการพัฒนาสังคมทุกมิติและการแปรรูปของกลุ่มผู้ผลิตของกิจการชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการที่จะเดินเคียงข้างไปกับโครงการฟาร์มสุขใจ โดย บมจ.ฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม ตามภารกิจของโครงการฯ หรือเครือข่ายฟาร์มสุขใจ

นายดิชฐ์พิเชษ กล่าวอีกว่า “Goldnabis” เป็นผู้แทนกลุ่มธุรกิจด้านการพัฒนากัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเหตุผลและความจำเป็น เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและสมุนไพรไทย พร้อมกับการแปรูปผลิตภัณฑ์คุณภาพ ได้มาตรฐาน สนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค ตลอดห่วงโซ่การผลิต ในขณะเดียวกันผู้ผลิตแต่ละห่วงโซ่ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นผู้ประสานงานต่างๆ กับกลุ่มเครือข่ายที่มีศักยภาพและมีความพร้อมทั้งการร่วมจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ ศึกษาการปลูกและผลิตพืชสมุนไพรทางการเกษตรเพื่อรูปแบบในการต่อยอดการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามโครงการ และพร้อมร่วมสนับสนุนการพัฒนากิจกรรม/โครงการต่างๆ ของสมาคมฯ โดยจะประสานงบประมาณเพื่อภารกิจ CSR เข้าร่วมสนับสนุน “กองทุนธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ” เพื่อการร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสวัสดิการของเครือข่ายฯ ที่มีงบประมาณดำเนินการอย่างเพียงพอสำหรับการพัฒนาชุมชน รวมถึงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชน ด้านต่างๆ ทั้งปัจจุบันและอนาคต เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตลอดไป.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน