เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม ที่ผ่านมา นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรส จำนวน32คน จาก 26 ประเทศ เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีการดำเนินงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชน เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหา “4 น้ำ 3 ดิน” ได้แก่ ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม น้ำเปรี้ยว และปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม และดินจืด ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง

ทั้งนี้ กว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวทางในการก่อสร้างประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ เพื่อแยกน้ำเค็มออกจากน้ำจืด สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงส่งเสริมการพัฒนาข้าวอย่างครบวงจรด้วย

ในโอกาสเดียวกัน ปลัดกระทรวงฯ ได้นำคณะทูตและคู่สมรสเยี่ยมชมชุมชนตัวอย่างเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ หมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดในประเทศไทย และได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ สถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ บ้านหนังตะลุงของนายสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช

อนึ่ง ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการนำคณะทูตและคู่สมรสทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในครั้งนี้ กระทรวงฯ ได้ทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการเตรียมพื้นที่และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และตำรวจภายในพื้นที่ ในการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ทีมแพทย์ พยาบาล และล่าม โดยนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มาต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะด้วยตนเองด้วย