ศิลปะการแสดงกายกรรม “ดาวาซ” ของชนเผ่าอุยกูร์ “ดาวาซ” หมายถึง การเดินไต่เชือกกลางอากาศมีประวัติยาวนานมากกว่า 2,000 ปี เป็นศิลปะการแสดงอันตกทอดมาแต่โบราณของจีน หนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับประเทศ