ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมประกาศให้ผู้ประกอบอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก และสาขาช่างเชื่อม ต้องมี License ในการทำงาน เร่งจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติแล้วทั่วประเทศ

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกาศให้สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพแรกที่ต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเท่านั้น เป็นการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อต้องการลดความเสียหายจากการทำงานที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือขาดความชำนาญในการทำงานอย่างแท้จริง ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาจเกิดความเสียหายต่อสาธารณะ
ดังนั้น กพร.ในฐานะหน่วยงานหลักในการสร้างมาตรฐานฝีมือให้แก่กำลังแรงงานของประเทศ

จึงนำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณาสาขาอาชีพอื่นเพิ่มเติม ที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนและสาธารณะในวงกว้าง เพื่อให้ประชาชนในฐานะผู้รับบริการมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น ซึ่งสาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก และสาขาช่างเชื่อม อยู่ระหว่างการพิจารณาประกาศให้เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หากมีการประกาศเพิ่มใน 2 สาขาดังกล่าว ผู้ประกอบอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก และสาขาช่างเชื่อม จึงต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินความรู้ความสามารถนั้น ในขั้นตอนแรก ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติก่อน จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบอาชีพ หรือสถานประกอบกิจการ ที่มีพนักงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการทดสอบหรือจัดส่งพนักงานเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปัจจุบันมีหน่วยงานของกพร.ให้บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัดและในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ กพร. ยังอนุญาตให้สถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน ที่มีความพร้อมทั้งสถานที่และบุคลากร เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อให้บริการแก่แรงงานทั่วประเทศที่สนใจเข้ารับการทดสอบด้วย ปัจจุบันมีจำนวน 576 แห่ง แบ่งเป็นภาครัฐ 265 แห่ง และภาคเอกชนอีก 311 แห่ง

“หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) เป็นเครื่องการันตีว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ด้านคือ 1.เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ 2.มีประสบการณ์ และ 3.มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ
เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ประกอบอาชีพ ลูกจ้าง นายจ้าง และสาธารณะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” อธิบดี กพร. กล่าว