ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ หรือ กคช. (ที่ 4 จากขวา) ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหาร กคช. และนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากร ในกิจกรรม Guru Coaching โครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” (Smart Living) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้ความรู้สำหรับผู้เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ณ การเคหะแห่งชาติ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ โดยโครงการฯ นี้ เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 16-35 ปี ที่มีความคิดสร้างสรรค์นำเสนอแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการอยู่อาศัย เสนอแผนงานเพื่อชิงเงินรางวัลร่วม 300,000 บาท โดยจะนำแนวคิดต่างๆไปเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของ กคช.ในอนาคต

กองทุนประกันวินาศภัย