คนหนองคายมีความสุข...คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคาย จัดงาน “มหกรรมโฮมสุขคนหนองคาย สมัชชาสุขภาพ 3 ลด สู่ 2 เพิ่ม เติมความสุข”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมร่มไทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2562 งาน “มหกรรมโฮมสุขคนหนองคาย สมัชชาสุขภาพ 3 ลด สู่ 2 เพิ่ม เติมความสุข”

นายแพทย์เด่นชัย ศรกิจ ประธานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคาย (อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย) ในนามผู้จัดการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2562 กล่าวว่า ตามที่พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 3 ได้ให้ความหมายคำว่าสมัชชาสุขภาพ หมายถึง กระบวนการที่ให้ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความ รู้ และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม และในมาตรา 40 ได้ระบุว่า ให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาเฉพาะประเด็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งนับแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้มีการสนับสนุนภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และการตรวจสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสมัชชาสุขภาพ จังหวัดหนองคาย ได้เสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจำนวน 3 ประเด็นในปี 2562 ได้แก่ การลดขยะต้นทาง, การลดสารเคมีในภาคเกษตรกรรม และลดปัญหาอุบัติเหตุ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้ขึ้น และมีพิธีส่งมอบธงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2563 ประเด็น 2 เพิ่ม ได้แก่เพิ่มการดูแลผู้สูงอายุ และเพิ่มการออกกำลังกายต้านมะเร็ง การประชุมในครั้งนี้มีกลุ่มเครือข่ายระดับพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 100 คน.

ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กองทุนประกันวินาศภัย