เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่22 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมสีทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวาณิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา พร้อมคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมต้อนรับ โดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการในครั้งนี้

ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ประกอบด้วยการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมและผลงานเด่นที่ดำเนินการ ผลงานของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร การช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย และการฟื้นฟู ภายหลังอุทกภัยจากพายุ โมดุลและคาจิกิ

พร้อมนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้เสนอปัญหาอุปกสรรคในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานเพื่อแก้ไข ปัญหา ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน การขอรับงบประมาณสนับสนุนเฉพาะกิจ ไม่เพียพอต่อการำเนินงานแก้ไขปัญหาความความเดือดร้อนของประชาชนและการนำเงินสำรองจ่ายใช้เพื่อแก้ไขปัญหาจำเป็น ฉุกเฉิน ยังไม่เพียงพอ ทั้งนี้คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา จะได้นำปัญหาทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าวนำเสนอเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ได้นำเสนอถึงการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน โดยเฉพาะในพื้นที่ขนาดเล็ก พร้อมทั้งการขาดแคลนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในสายงาน นักสุขาภิบาล,นายช่างโยธาและสายงานด้านบริหาร นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนมากยังไม่มีพื้นที่เป็นของตนเอง โดยขณะนี้ใช้ที่ราชพัสดุ เป็นที่ตั้ง จึงยังเป็นปัญหาในการขอใช้พื้นที่ทำให้เกิดความล่าช้าและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance