คณะกรรมการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานนราธิวาส ตรวจประเมินความปลอดภัยระบบไฟฟ้าอาคาร และสิ่งก่อสร้าง ณ วัดประชาภิรมย์ และวัดบางนรา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันนี้ (20 พ.ย. 62) ที่วัดบางนรา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส คณะกรรมการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานจังหวัดนราธิวาส นำโดย นายคณบดี สัมพัชนี หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมตรวจประเมินความปลอดภัยระบบไฟฟ้าอาคารและสิ่งก่อสร้างของพระอารามหลวง วัด มัสยิด โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ณ วัดบางนรา และวัดประชาภิรมย์

สำหรับการตรวจประเมินความปลอดภัยระบบไฟฟ้าอาคารและสิ่งก่อสร้างของพระอารามหลวงวัด มัสยิด ตามโครงการดังกล่าว เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 62 – เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 69 แห่ง ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 53 แห่ง โดยจากการตรวจประเมินความปลอดภัยระบบไฟฟ้าภายในพระอุโบสถของวัดบางนรา ซึ่งคณะกรรมการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานฯ ได้ตรวจประเมินข้อมูลต่างๆ อาทิ ระบบไฟฟ้า ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมนสวิตช์ และแผงย่อย การเดินสายไฟโคมไฟ หลอดไฟ และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ในภาพรวมสภาพไฟฟ้าโดยรวมของวัดบางนรายังสามารถใช้งานได้ แต่เป็นระบบเก่า ที่ไม่มีระบบสายดิน ประกอบกับจุดต่อสายไฟต้องมีการปรับปรุงเพื่อความปลอดภัย จากนั้นได้เดินทางไปตรวจประเมินความปลอดภัยระบบไฟฟ้าที่วัดประชาภิรมย์ซึ่งมีสภาพระบบไฟฟ้าโดยรวม เป็นระบบใหม่กว่าแต่ยังไม่มีระบบสายดินเช่นกัน จึงควรเปลี่ยนปลั๊กที่มีระบบสายดิน ด้านระบบแสงสว่างของโคมระย้าไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด แต่มีการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ แทนซึ่งควรเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED เพราะจะช่วยให้ประหยัดไฟได้มากกว่า

ทั้งนี้ เมื่อมีการตรวจประเมินความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าแล้ว หากสามารถดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้นได้ เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานจะช่วยดำเนินการให้ และทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสจะมีการรายงานผลไปยังกระทรวงอุตสาหกรรม และแจ้งให้ทางวัดทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance