วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานประชุม กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ (ชั้น 2) ถนนศรีอยุธยา

ในการประชุมวันนี้มีพิธีมอบเงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม และโรงพยาบาลตามแนวชายแดนตามมาตรฐานทางการแพทย์ จำนวน 4 แห่ง จำนวนเงิน 1,300,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) จากการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง 2019 Olympic Day เมื่อวัน อาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2562
สาระสำคัญของการประชุมในวันนี้ มีประเด็นสำคัญๆ ได้แก่

1.รายงานการเตรียมความพร้อม เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา เอเชียน อินดอร์ แอนด์ มาเชียลอาร์ต เกมส์ ในปี 2021 และความก้าวหน้า
การติดตาม และเก็บข้อมูล เพื่อเป็นการเสนอตัว ขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬายูธโอลิมปิคที่ 5 ในปี 2026

2.รายงานผลการแข่งขันกีฬา และการประชุมต่างๆ

3.เรื่องขออนุมัติจัดส่ง คณะนักกีฬาทีมชาติไทย เดินทางไปร่วมการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

พลเอกประวิตร ได้กล่าวในการเปิดประชุมว่าเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการ โอลิมปิคแห่ง ประเทศไทยฯ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย-ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือ พัฒนาและแลกเปลี่ยนด้านกีฬา กับคณะกรรมการ โอลิมปิกแห่งรัฐกาตาร์ และ ศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของกาตาร์ ที่ทำผลงานการแข่งขันกีฬา ได้โดดเด่น การลงนามร่วม 4 ฝ่ายนี้ มีความประสงค์ ครอบคลุมทุกมิติ ที่จะพัฒนาและส่งเสริมกีฬาของทั้ง 2 ประเทศ ในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรกีฬา

การศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์ ด้านพัฒนาการก่อสร้างสนามกีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวก
ตลอดจนโครงการ และอุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยี ก็ขอให้เราได้ใช้โอกาส จากความร่วมมือนี้ ให้เกิดประโยชน์ กับการกีฬาของประเทศ อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ พลเอกประวิตร ยังได้กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ช่วยกันดำเนินงานของคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี การประชุมในวันนี้ มีเรื่องที่จะเน้นย้ำ ดังนี้

ตามที่ IOC จะได้เริ่มใช้”หลักปฏิบัติปฏิรูปโอลิมปิก” หรือ Olympic Agenda 2020 ในปีหน้า ขอให้คณะกรรมการทุกท่าน ได้ศึกษา-ทบทวน นำไปปฏิบัติ ใช้กับการกีฬา ได้แก่ การมีส่วนร่วมกับสังคมให้มากขึ้นการเผยแพร่การศึกษาตามหลักปรัชญาโอลิมปิก หลักจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส

การสนับสนุนนักกีฬาทุกๆด้าน รวมถึงเรื่องทุนการศึกษา ในกองทุนสงเคราะห์ต่าง ๆ และด้านการงานอาชีพการยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬา ที่ใสสะอาด ปฎิบัติตามกฎระเบียบตลอดจนในด้านความเท่าเทียมทางเพศ รวมทั้งให้คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ได้ทบทวนงานตาม พันธกิจของแต่ละฝ่าย ให้สอดคล้องตามหลักปฏิบัติ Olympic Agenda 2020 ดังกล่าว และพัฒนาระบบข้อมูลให้ทันสมัย ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป. ส่วนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ในห้วงปลายเดือนนี้ ขอให้สมาคมกีฬาและนักกีฬาทุกคน ตั้งใจ มุ่งมั่น ทำการแข่งขันอย่างเต็มที่ หากมีข้อขัดข้องใด ให้แจ้งให้ทราบทันที และขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัย ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งใจ สามารถสร้างชื่อเสียง นำความสุข ความภาคภูมิใจ กลับมาให้คนไทยทั้งประเทศ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance