มทร.อีสาน สืบสานพระราชดำริ อนุรักษ์ทรัพยากรไทย จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ พร้อมระดมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์เพื่อความสวยงาม สมบูรณ์ 100% ณ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 เพื่อนำเสนอการดำเนินงานของ อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรไทยเพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร

ทั้งนี้ กำหนดจัดระหว่าง วันที่ 29 พ.ย.–5 ธ.ค.62ณ ศูนย์หนองระเวียง มทร.อีสาน ซึ่งมีพื้นที่เพื่อจัดการศึกษาอีกแห่ง 2,500 ไร่ ตั้งอยู่ที่ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา พื้นที่ดังกล่าว มทร อีสานได้รับบริจาคจากพระครูทองมาก อโสโก เจ้าอาวาสวักโตนดและชาวบ้านใกล้เคียง 3 ตำบล เมื่อปี พ.ศ.2512 เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาของ มทร. อีสานเองและต่อสาธารณะชนทั่วไป

ภายในงานจะได้พบการแสดงนิทรรศการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ หัวข้อ “ทรัพยากรไทย :ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”นิทรรศการใต้ร่มราชมงคล (9 มทร.), นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 100 แห่ง นิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 26 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนิทรรศการหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ 127 หน่วยงาน

นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนาปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9 ซึ่งเสนอผลงานทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ของนักวิจัย นักวิชาการ และคณาจารย์ ที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ประมาณ 100 ผลงาน ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-2 ธ.ค.62 การประชุมวิชาการของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-5 ธ.ค.62

สำหรับการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 มีกิจกรรมหลายส่วนทั้งวิชาการ นิทรรศการ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วและเป็นกิจกรรมย่อยคือ “เทศกาลหุ่นฟางโคราช” นับได้ว่าสร้างกระแสตอบรับจากประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมาก โดยหุ่นฟางรูปต่างๆ มีแนวความคิดที่ผูกโยงกับการประชุมวิชาการ 2 แนวคิดหลักคือ “ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” และ “บรรพชีวินถิ่นโคราช” และได้สร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปทรงต่างกันไป

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ออกร้านจำหน่ายสินค้าOTOPและร้านขายของที่ระลึกต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักศึกษา มทร.อีสาน การแสดงของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากทั่วประเทศท การออกร้านจำหน่าย และการแสดงสินค้าOTOP ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ และเทศกาลหุ่นฟาง ที่ มทร.อีสาน ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา จัดแสดงหุ่นฟางรูปสัตว์นานาชนิดกว่า 20 ตัว และ มทร.อีสาน ได้ระดมจิตอาสาซึ่งมีทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ช่วยกันปรับภูมิทัศน์โดยรอบ และช่วยกันเตรียมงานทุกส่วน เพื่อความพร้อมสำหรับการจัดการประชุมในครั้งนี้ ณ มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ต.หนองระเวียง  อ.เมือง   จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากFACEBOOK :นิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์