เมื่อวันที่ 15 พ.ย.62 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ "นายกฝอ" นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก ,นายนพรัตน์ พุทธรัตนมณี รองประธาน บริษัทไทยไฟท์ จำกัด THAI FIGHT พ.อ.ศิวะ หว่างอากาศ ฝ่ายเสนาธิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะ เลขานุการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน นางพิมพร ดีเดชา ฝ่ายจัดการแข่งขัน และผู้ประสานงานไทยไฟท์แม่สอด พล.ต.ศักดา ดีเดชา รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนกองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะผู้ประสานงาน การจัดแข่งขันTHAI FIGHT MAESOT ที่ปรึกษาคณะทำงาน ไทยไฟท์ แม่สอดร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันไทยไฟท์ แม่สอด-THAI FIGHT MAESOT ที่ห้องแถลงข่าวชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อาคารใหม่ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันการชกมวย THAI FIGHT MAESOT โดยจะจัดการแข่งขันณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวร เทศบาลนครแม่สอด ต.แม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวร เทศบาลนครแม่สอด

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ THAI FIGHT ชกแบบสวมนวมรุ่น 67 กิโลกรัม 70 กิโลกรัม และ ชกแบบคาดเชือกรุ่น 70 กิโลกรัม ขอเชิญชาวไทยส่งกำลังใจเชียร์ แสนใจ , เพชรสมุย และกิตติ thai fight แม่สอด รอบรองชนะเลิศ พร้อมทีม thai fight คาดเชือก ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสานสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ” นายกฝอ ” นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก แถลงว่า แม่สอด เป็นเมืองในอดีตที่เชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งในด้านการศึกษา ด้านการค้า และ ด้านการทูต ล้วนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่หลอมรวมเป็นยุทธศาสตร์ในการเอาชนะภัยคุกคามทั้งปวง โดยเฉพาะด้านการศึกเมืองฉอดหรือ แม่สอดเป็นเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่เมื่อ 500 กว่าปีที่ผ่านมาได้ปกป้องรักษาชาติไทยให้คงอยู่ความเป็นไทย และ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้สถาปนาเมืองฉอด หรือแม่สอดขึ้นเป็นเมืองหน้าด่าน สำคัญ ส่งผลให้กำลังทหารและชาวเมืองฉอดจำเป็นต้องฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวให้แข็งแกร่ง จนกลาย เป็นวัฒนธรรมศิลปะมวยพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาจวบจนปัจจุบัน ซึ่งก็คือ มวยคาดเชือก นั่นเอง ในปี 2562 เป็นปีมหามงคลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นครองราชย์และได้ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ศิลปะมวยไทยเป็นศิลปวัฒนธรรมการต่อสู้ของชาติไทยและคนไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงให้ความสำคัญในเรื่องศิลปะมวยไทย ประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะชาวอำเภอแม่สอดได้ตระหนักและมีแนวคิดที่จะน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ ในเรื่อง “การสืบสาน รักษา และต่อยอด” มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมแข่งขันชกมวยไทยโลก THAI FIGHT แม่สอด ในครั้งนี้ คำว่า “สืบสาน และรักษา” เป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นตัวตน เป็นอัตลักษณ์ของคนไทยให้คงอยู่ อย่างยั่งยืน ส่วนคำว่า “ต่อยอด” คือแนวคิด ในการสรรค์สร้าง สิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในเชิงศิลปะการต่อสู้แบบมวยไทยให้ขึ้นสู่ระดับสากล

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า การจัดการแข่งขัน THAI FIGHT แม่สอด เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญในด้านการสืบสานวัฒนธรรมศิลปะมวยไทย - เพื่อยกระดับมวยไทยสู่สากล อันจะนำมาซึ่งการขยายผลด้านการ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ อีกทั้งเป็นการพัฒนา ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย - เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วม บูรณาการจัดกิจกรรม และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณแนวชายแดน ทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหารในพื้นที่ องค์กรภาครัฐรวมทั้งในส่วนของภาคธุรกิจเอกชน และเป็นอํานาจ หน้าที่ของเทศบาลนครแม่สอดที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา การศึกษา การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมไทย ฯลฯ ในส่วนของ มิติด้านการเมืองการปกครอง เป็นแสดงศักยภาพของเทศบาลนครแม่สอดถึงขีดความสามารถในการบูรณาการหน่วยงานทั้งในและนอกพื้นที่ให้รัฐบาลได้เห็นความพร้อมในการพัฒนาไปสู่ “ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด” ในส่วนของมิติด้านเศรษฐกิจ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการไหลเวียนที่เกิดจากการค้าขายทั้งในระดับชุมชนและสถานประกอบการในพื้นที่ ในด้านมิติด้านสังคม และ วัฒนธรรม เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดกับบุคคลในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอำเภอแม่สอด ให้มีความรัก ความหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทย ใช้กิจกรรมสร้างความสามัคคีและความร่วมมือในการพัฒนาตามนโยบาย Sister City ระหว่างไทยและเมียนม่า (แม่สอด – เมียวดี)

การจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลก thai fight แม่สอด รอบรองชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ. สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นั้นถือได้ว่าเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ อีกทั้งเป็นการยกระดับมวยไทยสู่สากล ตลอดจนมุ่งไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก และการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันในการจัดกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการอันจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance