นราธิวาส จับมือดีป้าเร่งพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ Smart City ดึงภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ

ที่ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายชินวุฒิ ขาวสำลี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการเมืองอัจฉริยะ และแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม

นายชินวุฒิ ขาวสำลี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการสร้างความเจริญสู่ทุกภูมิภาคของประเทศที่จะต้องพัฒนาให้เมืองมีความน่าอยู่ มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมือง โดยนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ มีเป้าหมายแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1) ปี 2561 - 2562 จำนวน 7 จังหวัด 10 พื้นที่ 2) ปี 2562 - 2563 จำนวน 8 จังหวัด 15 พื้นที่ 3) ปี 2563 - 2565 จำนวน 30 จังหวัด/พื้นที่ และในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดนราธิวาสอยู่ในแผนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการเมืองอัจฉริยะฯ ในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้โดย นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งได้สรุปข้อมูลแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตามแนวคิดบริบทเชิงพื้นที่ ของจังหวัดสงขลา โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา รวมทั้งการขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ เพื่อเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัดนราธิวาส

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะกับกองทุนดีอีฯ และมาตรการ depa ที่มีการกำหนดลักษณะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน ประกอบด้วย Smart Environment สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (ภาคบังคับ) Smart Economy เศรษฐกิจอัจฉริยะ Smart Energy พลังงานอัจฉริยะ Smart Governance การบริหารภาครัฐ Smart Living การดำรงชีวิตอัจฉริยะ Smart Mobility การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ และ Smart People พลเมืองอัจฉริยะ ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้หารือร่วมกันและกำหนดให้จังหวัดนราธิวาสเป็นเมือง Smart environment สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ในภาคบังคับ และจะมีการประชุมเพื่อจัดทำ workshop พิจารณาความพร้อมในการเสนอขอรับการประเมินเป็นเมืองอัจฉริยะตามนโยบายของรัฐบาลของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้ เพื่อร่วมกำหนดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพิ่มเติมในด้านต่างๆ

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาคำสั่ง คณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัดนราธิวาส (Narathiwat Smart City) อีกด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน