กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้ประกอบการด้านขนส่ง "โครงการนำร่องการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทั่วไปที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ - 29 พฤศจิกายน 2562 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) หรือ โทรศัพท์ 091 078 4740 , 095 238 3993 , 091 306 2481

ทั้งนี้โครงการจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าสำรวจ ตรวจวัด ศึกษา วิเคราะห์ นำเสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านขนส่งของสถานประกอบการ และให้คำปรึกษาด้านต่างๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ หรือการใช้ระบบการบริหารจัดการในการขนส่ง โดยสนับสนุนเงินลงทุนไม่เกิน 30% สูงสุด 750,000 บาทต่อสถานประกอบการ ส่งผลให้ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับเป้าหมายการจัดทำโครงการดังกล่าว จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางหรือมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดการใช้พลังงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจขนส่ง รวมถึงลดการใช้พลังงานของประเทศ ที่เป็นไปตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 ในมาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งที่มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม