ผลสำรวจ “ซูเปอร์โพล”'ชิมช้อปใช้ ใครได้ประโยชน์ระบุประชาชนในสังคมดั้งเดิมส่วนใหญ่ 60.4% เข้าใช้ประโยชน์ ได้ผลในแง่แย่งชิงมวลชนได้สำเร็จเชิงการเมือง

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่องชิมช้อปใช้ ใครว่าได้ประโยชน์ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ผ่านเสียงประชาชนในโลกโซเชียล(Social Media Voice) จำนวน 1,179 ตัวอย่าง และ “เสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม”(Traditional Voice)จำนวน 1,080 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1-9 พ.ย.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้พบว่า เสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิมส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.4 ได้เข้าใช้ประโยชน์จากมาตรการ ชิมช้อปใช้ของรัฐบาล ในขณะที่ร้อยละ 39.6 ไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์ และเมื่อแบ่งแยกวิเคราะห์กลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาล กลุ่มพลังเงียบและกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลพบว่า กลุ่มคนทั้งสามกลุ่มใช้ประโยชน์จากมาตรการชิมช้อปใช้ เป็นส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 69.6 ของคนสนับสนุนรัฐบาล ร้อยละ 62.7 ของพลังเงียบ และร้อยละ 52.0 ของคนไม่สนับสนุนรัฐบาลได้ใช้ประโยชน์จากมาตรการชิมช้อปใช้ อย่างไรก็ตามคนที่ไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์เพราะเข้าไม่ถึงมาตรการชิมช้อปใช้เป็นกลุ่มคนมีรายได้น้อย ไม่มีช่องทางเข้าถึง ขั้นตอนยุ่งยาก ไม่ทราบ ไม่รู้เรื่องนี้และอยู่ห่างไกล

โดยที่น่าสนใจคือ เมื่อวิเคราะห์เสียงของประชาชนในโลกโซเชียล (Social Media Voice) ผ่านระบบ Net Super Poll ด้วยการประมาณการจำนวนเข้าถึงเรื่อง ชิมช้อปใช้พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 21,898,746 คน หรือประมาณยี่สิบกว่าล้านคนเศษ เป็นเสียงตอบรับในทางบวกร้อยละ 67.8 และเสียงตอบรับในทางลบร้อยละ 32.2 อย่างไรก็ตามเสียงตอบรับในทางลบจะเป็นไปในเชิงวิพากวิจารณ์มาตรการและมีการเผยแพร่กว้างขวางด้วยคำว่า “ล้มเหลว” เป็นคำที่ทรงอิทธิพลในโลกโซเชียล ในขณะที่คำต่างๆที่เสียงตอบรับในทางบวกคือคำว่า “ท่องเที่ยว” เป็นคำที่ทรงอิทธิพลเช่นกันแต่ถูกกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆของประเทศ โดยล่าสุดจำนวนคนที่กำลังพูดถึงเรื่องนี้ในโลกโซเชียลตรวจวัดได้ช่วงเช้าที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น 76,695 คนและกำลังพูดถึงเรื่องวิธีการลงทะเบียนมากกว่าเบียดแซงข้อความเชิงลบเรื่องความล้มเหลวของมาตรการชิมช้อปใช้ที่ถูกผลิตออกมาจากฝ่ายตรงข้ามแล้ว

สำหรับผลจากผลโพลนี้อาจฟันธงได้ว่า มาตรการชิมช้อปใช้ได้ผลในแง่แย่งชิงมวลชนได้สำเร็จในเชิงการเมืองแต่ในเชิงเศรษฐศาสตร์ต้องวิเคราะห์อีกรูปแบบหนึ่ง เพราะเสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิมและเสียงประชาชนในโลกโซเชียลเป็นไปในทิศทางบวก จนทำให้ฝ่ายตรงข้ามออกมาเคลื่อนไหวหนักใช้การสื่อสารเชิงลบเข้าทำลายด้วยเล็งเห็นจุดอ่อนของคนทั่วไปในสังคมที่ขับเคลื่อนข่าวร้ายมากกว่าข่าวดี ทางออกคือ กระทรวงต่างๆต้องทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะคำว่า “ท่องเที่ยว”ถูกใช้มากแต่กระจายตัวสูงต้องสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมากขึ้นและทำให้คำว่า “ท่องเที่ยว” รวมพลังกับคำว่า “ชิมช้อปใช้” และจะสามารถทำลายพลังคำว่า “ล้มเหลว” ในเสียงของประชาชนได้สำเร็จ ให้ถือหลักน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อน จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามมาเป็นฝ่ายสนับสนุน