รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาปริมาณขยะพลาสติกจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดการคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ภาครัฐได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติก 4 ประเภท ภายในปี พ.ศ.2565 ประกอบด้วย พลาสติกหูหิ้ว กล่องโฟมบรรจุอาหาร หลอดพลาสติก และแก้วพลาสติก

จากนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยที่ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมจึงมีการจัดกิจกรรม “งดรับ งดให้ งดใช้” ถุงพลาสติก สัปดาห์ละ 1 วัน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการ เลิก เพื่อ รักษ์ ที่ได้มีมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกวันพุธ ผู้บริหาร อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา งดการใช้โฟมและพลาสติกทุกประเภท พร้อมรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และเชิญชวนให้นำภาชนะส่วนตัวมาใช้ใส่อาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้า รวมทั้งขอความร่วมมือจากหน่วยงานและกลุ่มนักศึกษาที่จัดกิจกรรมต่างๆ งดใช้ภาชนะบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่มที่ผลิตจากโฟมและพลาสติก เพื่อช่วยกันลดมลภาวะภายในมหาวิทยาลัย โดย “เชื่อว่ากิจกกรมนี้จะเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปัญหาโลกร้อน และก้าวสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)”

กองทุนประกันวินาศภัย