ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท.ขยายเวลารับสมัครการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 และการคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท.และนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562 นี้  ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://dpst.ipst.ac.th และ http://dpst63.ipst.ac.th/IPST สอบถาม โทร.02 392 4021 ต่อ 2308 – 2311  หรือ smltest@ipst.ac.th

กองทุนประกันวินาศภัย