นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โครงการทหารพันธุ์ดี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพมีความรู้ในการปลูกผักปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานสำหรับการบริโภค เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หากเหลือจากการบริโภคแล้ว จะจำหน่ายเป็นรายได้เสริม โดยจัดกิจกรรมให้พลทหารกองประจำการในแต่ละผลัดเข้าร่วมโครงการหลังจากที่ผ่านการฝึกทางการทหารแล้ว

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม เป็นพื้นที่เกือบราบที่รองรับด้วยชั้นหินอมเกลือ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เสี่ยงต่อการขาดน้ำ และบางบริเวณพบคราบเกลือบนผิวดิน กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินอุดร ได้เข้าไปดำเนินการปรับสภาพพื้นที่และปรับปรุงดินในแปลงนา แปลงปลูกผัก และแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 โดยใช้ปูนโดโลไมท์ และเพิ่มอินทรียวัตถุในดินโดยการใช้ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด และให้คำแนะนำการปรับพื้นที่ ขุดคูส่งน้ำ
เพื่อให้การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน