คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ประจำปีการศึกษา 2563 ในกลุ่มวิชาการบัญชี และกลุ่มวิชาการจัดการ

ผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bus.rmutp.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2665 3555 ต่อ 2391

กองทุนประกันวินาศภัย