นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานประชุมโครงการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2562 (Yothi Medical Innovation District : YMID) โดยมีนายสมชาย เดชากรณ์ ผอ.สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมสำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ทั้งนี้ กทม.เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของไทยที่เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะย่านโยธีที่เป็นศูนย์รวมทางการแพทย์ และสถานพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่ง โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีแนวคิดริเริ่มพัฒนาย่านนวัตกรรมโยธี ให้เป็นต้นแบบย่านนวัตกรรมการแพทย์ของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมใน 3 ด้าน ประกอบด้วย นวัตกรรมทางการแพทย์ (MEDTECH) นวัตกรรมสำหรับภาครัฐ (GOVTECH) นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมือง (CITYTECH) ทั้งยังสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

กำหนดแนวทางในการพัฒนาย่านโยธีให้เป็นย่านนวัตกรรมการแพทย์อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ประสานการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งกทม.ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมีสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นหน่วยหลักประสานงานและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน ตลอดจนสถาบันการศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจุฬาฯร่วมออกแบบและกำหนดแนวทางพัฒนาย่านดังกล่าว ให้เป็นย่านนวัตกรรมการแพทย์ โดยปรับปรุงทางเท้าเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยตามหลักของ Universal Design

ประกอบด้วย ทางลาดขึ้นลงสำหรับผู้ใช้ Wheel Chair กระเบื้องนำทางสำหรับผู้พิการทางสายตา สัญญาณไฟทางข้ามแบบมีสัญญาณเสียง จัดทำเส้นทางจักรยาน และจุดจอดรถจักรยานยนต์ ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย เช่น กล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่าง รวมถึงการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคที่กีดขวางตามแนวเส้นทาง เพื่อพัฒนาย่านโยธีให้เป็นย่านนวัตกรรมการแพทย์ต้นแบบต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย