เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 2 ราย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 11 ราย ดังนี้

1.นายมณฑล สุดประเสริฐ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.นายชยพล ธิติศักดิ์ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

3.นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวง

4.นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวง

5.นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวง

6.นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองอธิบดีกรมการปกครอง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวง

7.นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวง

8.นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวง

9.นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวง

10.นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

11.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 1 พ.ย. พ.ศ.2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี