เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 8 คน ดังนี้

1. นายอัชพร จารุจินดา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
2. พลตรี ทองสุข โอษฐจันทึก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าชั้น ทุติยจุลจอมเกล้า
3. ร้อยเอก โกศล ผึ่งฉิมพลี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
4. นายนิยม วสุหิรัญ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
5. นายพินเทพ เทวกุล ณ อยุธยา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
6. นายฉัตรทิพย์ ตัณฑประศาสน์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
7. นายพลพีร์ ตุลยสุวรรณ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
8. นายณัฐพนธ์ เทพสาร เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2562

ประกาศณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน