กองทัพบกเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักในการดูแลความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในของประเทศ นอกจากนี้ยังมีภารกิจในการบำรุงขวัญและสร้างกำลังใจให้แก่ประชาชนในห้วงเวลาไม่ปกติของบ้านเมือง โดยหน่วยงานของกองทัพบก ที่มีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมและสร้างความบันเทิง เพื่อบำรุงขวัญ และกำลังใจแก่ประชาชน คือ “กรมดุริยางค์ทหารบก”

ในปีพุทธศักราช 2414 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงจัดตั้งกองแตรวงขึ้น ต่อมาในปีพุทธศักราช 2454 กองแตรวงได้ย้ายตามทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์จากบริเวณสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวังมาอยู่ที่บริเวณสวนดุสิต ใกล้เชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ และเปลี่ยนชื่อใหม่ว่ากองแตรวงกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พุทธศักราช 2475 กองแตรวงทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ได้ย้ายไปสังกัดกับจังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ และเรียกชื่อหน่วยนี้ใหม่ว่า กองแตรวงจังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ ในปีพุทธศักราช 2480 ผู้บังคับบัญชาหน่วย ได้มีนโยบายปรับปรุงแก้ไขวงดนตรีต่างๆ ให้ทันสมัยขึ้น โดยมีการจัดตั้งวงดนตรีแบบ ‘หัสดนตรี’หรือวงดนตรีที่ใช้ในการรื่นเริง โดยตั้งชื่อวงว่า ‘วงดุริยะโยธิน’ และมีการจัดตั้งวงปี่พาทย์วงใหม่เพื่อใช้ในราชการด้วย

ปีพุทธศักราช 2489กองแตรวงกองทัพบก ได้ย้ายสายการบังคับบัญชาไปขึ้นตรงกับมณฑลทหารบกที่ 1 และใช้ชื่อใหม่ว่า “กองดุริยางค์มณฑลทหารบก 1” และในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2558 กระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติให้ยกฐานะจากกองดุริยางค์ทหารบก เป็น ‘กรมดุริยางค์ทหารบก’โดยเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกองทัพบก มีฐานะเป็นกรมฝ่ายกิจการพิเศษ ปัจจุบันมี พลตรีวิทยา ชัยสมพร เป็นเจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก ‘กรมดุริยางค์ทหารบก’เป็นหน่วยงานผู้นำการดนตรีทางทหาร มีมาตรฐานการดนตรีในระดับสากล มุ่งพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยสู่ความเป็นเลิศ สร้างความบันเทิงในด้านดนตรีทั้งงานที่ได้รับมอบหมายของกองทัพบก จนถึงสนับสนุนงานดนตรีให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งมอบความสุข สร้างความประทับใจ เชื่อมความสัมพันธ์อันดี สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในประเทศ

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จัดรายการสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ 170 เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรี โดยวงหัสดนตรี กรมดุริยางค์ทหารบก ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยสาทร 1 ถนนสาทร สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ 0 2230 2062 และ0 2626 3351-2 รับชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย