นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท เปิดเผยว่า ทางทุ่งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ บ้านโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีหลังน้ำท่วมแจกพันธุ์ข้าว กข. 43 ฟรี เพื่อให้เกษตรกรที่สนใจทำการเกษตรโดยจังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดที่เป็นหนึ่งในต้นแบบของประเทศในการทำเกษตรอินทรีย์และที่ผ่านมาทางจังหวัดยโสธรก็ได้ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์กันมาโดยตลอดจนเกษตรกรได้หันมาปลูกข้าวอินทรีย์กันเพิ่มมากขึ้นอย่างทุ่งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ บ้านโคกกลางนี้ก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

และในครั้งนี้เราจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่ทุ่งข้าวอินทรีย์แห่งนี้เพื่อที่จะให้เกษตรกรที่สนใจเข้ามาทำการอบรมเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์นอกจากนั้นแล้วเรายังแจกพันธุ์ข้าวก กข.43 คนละ ครึ่งกิโลกรัมเพื่อนำไปปลูกซึ่งจำนวนครึ่งกิโลกรัมนี้สามารถปลูกข้าวได้จำนวน 1 ไร่ และสามารถผลิตข้าวได้ 2 ตัน ใน 1 ไร่ ซึ่งผู้ที่สนใจเข้ามารับการอบรมทางเราก็มีวิทยากรที่จะอบให้ความรู้และวิธีการปลูก นอกจากนั้นแล้วภายในงานเรายังได้จัดบูธจำหน่ายสินค้าการเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพของประชาชนในเครือข่ายของบิสครับในราคาถูก


ดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดยโสธรโดยเฉพาะเกษตรกรสามารถเดินทางมาอบรมพร้อมรับพันธุ์ข้าว กข. 43 ฟรี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 นี้ ที่ทุ่งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ บ้านโคกกลาง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร